از جمله کارهای این دپارتمان شامل موارد زیر میباشد :

 • مشاوره بازاریابی و فروش محصولات و خدمات
  – اجرای پروژه های تحقیقات بازاریابی
  – تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی
  – انجام پروژه ها ی “ممیزی بازاریابی”
  – راه اندازی و ارتقای بخش های فروش و بازاریابی
  – برند سازی