از کارهای مهم قابل انجام در این دپارتمان شامل موارد زیر میباشد:

– برنامه ریزی اجرایی
– WBS و شرح شکست کار
– پلان تبلیغاتی(5M)
– چارت سازمانی وشرح وظایف
– برنامه زمانبندی
– کنترل پروژه
– ایجاد پایگاه دادها
– مدیریت مالی
– برنامه جذب اسپانسر و منابع مالی
– برنامه ایجاد روابط عمومی
– چارت شرح و ظایف و گردش اطلاعات
– نطارت بر پروژه
– انجام کلیه کارهای اجرائی و اداری
– طراحی و چاپ