از جمله کارهای مهم این دپارتمان شامل موارد زیر میباشد :

– برنامه ریزی استراتژیک
– برنامه ریزی و کنترل پروژه
– مشاوره قراردادها
– تحليل سيستم و عارضه يابي و بهره وری
– برنامه ریزی و مشاوره امور مالی
– Business Plan