از جمله کارهای این دپارتمان شامل موارد زیر میباشد :

برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی مدیریت
– دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت
– انجام تحقیقات آماری
– تهیه، اجرا و حمایت از طرح های پژوهشی با گرایش علوم مدیریت