www.axmax24.com - 59b12531-8b0e144

این همایش بین المللی با حضور 48 شهر از 26 کشور جهان و نمایندگانی از سازمانهای بین المللی در اردیبهشت ماه 1389 در شیراز با حضور معاون رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی برگزار گردید  و توانست تحسین مقامات کشوری و مجامع بین المللی را برانگیزد.

مدیریت برنامه ریزی و کلیه کارهای اجرائی توسط این شرکت انجام شد.