balloon2

برای اولین بار در ایران 12 بالن هوای داغ به طور همزمان بر فراز آسمان شیراز به پرواز درآمدند. به دنبال برگزاری اولین جشنواره بین المللی بالنهای هوای داغ در ایران که با تلاشهای چند ساله این شرکت  و همکاری دیگر نهادها در این شهر برگزار شد، بالنهایی از کشورهای مختلف اروپایی توسط بالن سواران حرفهای با حضور شهروندان شیرازی در آسمان شیراز پرواز کردند.